A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Аналіз регуляторного впливу проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»

від 8 червня 2015 р.

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 

проекту Закону України «Про внесення змін до

деяких законодавчих актів України»

 

1. Опис проблеми

Сучасний стан приватизації, проведення реформ у цій сфері вимагає удосконалення процесу приватизації, застосування нових технологій та процедур, що забезпечать ефективність продажу об’єктів, гнучку систему підходів до приватизації та прийняття рішень.

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (далі – проект Закону) спрямовано на забезпечення проведення реформ у сфері приватизації, захист національних інтересів у процесі приватизації, підвищенню ефективності приватизації, створення ринково-орієнтованого державного комплексу, спроможного забезпечити ефективне виконання державою своїх функцій.

 

2. Обґрунтування прийняття регуляторного акту

Прийняття проекту Закону забезпечить виконання вимог Коаліційної угоди депутатських фракцій у Верховній Раді України VIII скликання (пункт 2.8) та Програми діяльності Кабінету Міністрів України.

 

3. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Очікуваними результатами прийняття запропонованого проекту Закону є досягнення прозорості та відкритості приватизаційного процесу, захист національних інтересів у процесі реформування відносин власності, формування чіткої, ефективної правової бази у сфері приватизації.

Ця мета досягається внесенням необхідних змін до Закону України «Про приватизацію державного майна».

 

4. Головні цілі прийняття акта

Прийняття законопроекту забезпечить поширення можливості залучення радників при підготовці до приватизації та приватизації об’єктів, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, що потребує також доповнення  положень Закону України «Про Кабінет Міністрів України» щодо основних повноважень Кабінету Міністрів України.

 

5. Оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

1) Залишення без змін чинного законодаства України

Залишення без змін чинного законодаства України не забезпечить виконання вимог Коаліційної угоди депутатських фракцій у Верховній Раді України VIII скликання (пункт 2.8).

 2) Внесення проекту Закону

Для досягнення поставлених цілей є необхідним розробка та прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про приватизацію державного майна».

Проект Закону створить умови для удосконалення механізмів та процедур приватизації, підвищення економічної ефективності продажу об’єктів, формування чіткої, ефективної правової бази у сфері приватизації, досягнення прозорості приватизаційного процесу, захисту національних інтересів у процесі приватизації.

Альтернативних способів досягнення зазначених цілей немає.

 

6. Аргументування переваги обраного способу досягнення встановлених цілей

Прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» забезпечить виконання вимог Коаліційної угоди депутатських фракцій у Верховній Раді України VIII скликання (пункт 2.8) створить умови для удосконалення механізмів та процедур приватизації, скорочення строків приватизації, формування чіткої, ефективної правової бази у сфері приватизації, досягнення прозорості приватизаційного процесу, підвищення економічної ефективності продажу об’єктів, стимулювання ринку цінних паперів, захисту національних інтересів у процесі реформування відносин власності.

 

7. Опис механізмів і заходів для вирішення проблеми

Пропонується внести зміни до Закону України «Про приватизацію державного майна» (далі – Закон).

Для законодавчого закріплення пропонується доповнити статтю 2 Закону нормою щодо здійснення приватизації на основі  принципів відкритості та прозорості.

З метою посилення захисту національних інтересів у процесі реформування відносин власності пропонується не допускати до процесів приватизації у якості покупців юридичні особи (або їх довірені особи чи особи, уповноважені діяти від їх імені), зареєстровані в країнах, які визнані Верховною Радою України  державою-агресором, або стосовно яких на законодавчому рівні застосовано санкції. А також поширити це обмеження на фізичних осіб (або їх довірені особи чи особи, уповноважені діяти від їх імені), що мають громадянство країн, які визнані Верховною Радою України державою-агресором або стосовно яких на законодавчому рівні застосовано санкції.

У разі придбання пакетів акцій акціонерних товариств торговцями цінними паперами пропонується розширити обов'язковість умови щодо необхідності подання покупцем в установленому законодавством порядку державним органам приватизації інформації про особу, в інтересах якої придбавається пакет акцій акціонерного товариства, не залежно від розміру пакета акцій, який придбається.

З метою недопущення дроблення пакетів акцій та пришвидшення приватизаційних процесів пропонується виключити норми (пункт 4 частини третьої статті 184 Закону щодо особливостей приватизації об’єктів групи Г та  пункт 4 частини першої статті 185 Закону щодо особливостей приватизації об’єктів групи В) стосовно обов’язкового пропонування для продажу на фондових біржах пакета акцій акціонерних товариств груп В та Г розміром 5 – 10 відсотків статутного капіталу до проведення конкурсу.

Крім того, для удосконалення порядку продажу об’єктів групи В пункт 1 частини першої статті 185 Закону стосовно особливостей приватизації об’єктів групи В пропонується викласти в новій редакції.

Так, частиною першою статті 185 Закону передбачено, що конкурс з продажу пакета акцій акціонерного товариства, що належить до групи В, проводиться за умови, що об’єктом продажу є контрольний пакет акцій. Пакети акцій акціонерних товариств групи В розміром 25 і менше відсотків пропонуються до продажу на фондових біржах. Отже, спосіб продажу акцій товариства об’єкта групи В, державна частка в статутному капіталі якого становить від 25+1 акція до 50 відсотків, залишився не врегульованим.

Тому пропонується передбачити порядок приватизації для таких об’єктів групи В – на фондових біржах, який забезпечує відкритість та конкурентність продажу.

Зазначений порядок не поширюється на об’єкти групи В, які належать до паливно-енергетичного комплексу.

Механізм прийняття рішення про приватизацію та затвердження умов продажу об’єктів групи В, які належать до паливно-енергетичного комплексу, визначено постановою Уряду «Деякі питання прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про приватизацію та затвердження умов продажу об’єктів групи Г та паливно-енергетичного комплексу» від 13 червня 2012 року  № 525.

Відповідно до частини 7 статті 16 Закону підготовка до приватизації та продаж об'єктів групи Г (стратегічні підприємства, підприємства оборонно-промислового комплексу, науково-дослідні та проектно-конструкторські організації та установи та інш.) може здійснюватися із залученням радників.

Залучення радників дозволяє провести повну підготовку об'єкта до приватизації з урахуванням існуючої практики, міжнародних стандартів; презентувати його широкому колу потенційних покупців в Україні та за її межами. Підготовка до приватизації та продаж таких об'єктів державної власності із залученням радників сприятиме приведенню приватизаційних процедур до міжнародних стандартів.

Тому, частину сьому статті 16 пропонується викласти у новій редакції, яка дозволяє розширити коло об’єктів приватизації, до підготовки до продажу яких можуть залучатися радники. Передбачається, що залучення та визначення радників здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України у встановленому ним порядку.

Для запобігання витрат з Державного бюджету на залучення радників пропонується із частини шостої статті 23 вилучити норму щодо оплати послуг радників під час підготовки до продажу пакетів акцій лише за рахунок коштів Державного бюджету, та доповнити статтю 23 частиною сьомою, яка передбачає, що залучення послуг радників здійснюється за рахунок державного бюджету або з інших джерел, у тому числі за рахунок коштів міжнародних організацій, за рішенням Кабінету Міністрів України у порядку, встановленому відповідно до частини сьомої статті 16 цього Закону. Також частину другу статті 27 Закону доповнено абзацом восьмим, який передбачає включення оплати послуг радників до договору купівлі-продажу, за винятком коли оплата таких послуг здійснюється за рахунок коштів державного бюджету або з інших джерел, у тому числі за рахунок коштів міжнародних організацій.

Крім того, змінюється назва статті 23 на «Використання грошових коштів».

Законопроектом вносяться доповнення до основних повноважень Кабінету Міністрів України, визначених пунктом 1 частини першої статті 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України», в частині прийняття рішення про залучення радників для підготовки до приватизації та продажу об’єктів.

 

8. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»  забезпечить досягнення встановлених цілей шляхом удосконалення механізмів та процедур приватизації, продажу об’єктів, формування чіткої правової бази у сфері приватизації, досягнення прозорості приватизаційного процесу, захисту національних інтересів у процесі приватизації.

 

9. Оцінка впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Впровадження даного законодавчого акта дозволить:

– удосконалити механізми та процедури приватизації;

– сформувати чітку, ефективну правову базу у сфері приватизації;

– забезпечити економічну ефективність продажу об’єктів;

– підвищити прозорість та відкритість приватизаційного процесу;

– захистити національні інтереси у процесі приватизації.

 

10. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта

Ризику впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта немає.

 

11. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Обмеження строку дії Закону немає.

 

12. Визначення показників результативності регуляторного акта:

– розмір надходжень до Державного бюджету України від приватизації державного майна;

– показники продажу пакетів акцій об’єктів приватизації на фондових біржах, аукціонах, за конкурсом.

 

13. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта:

Відповідно до статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проводитимуться базове, повторне та періодичні відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься до дати набрання ним чинності шляхом отримання зауважень та пропозицій.

Повторне відстеження результативності планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторним актом шляхом аналізу процесу приватизації.

Періодичні відстеження результативності планується проводити раз на кожні три роки після проведення повторного відстеження шляхом аналізу процесу приватизації.

Оприлюднюватиметься інформація про процес приватизації на офіційній сторінці Фонду державного майна України в мережі Internet.

 

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Департаментом законодавчо-аналітичного забезпечення реформування відносин власності та інформаційних технологій Фонду державного майна України (м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, тел./факс: 284-51-62).

 

 

 

 

Голова Фонду                                                                                               І. Білоус

 

 ​