A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Про порядок застосування та заповнення типових актів перевірок виконання умов договорів купівлі-продажу

№ 10-23-10008 від 20 жовтня 1997 р.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 21.10.97 р.N 10-23-10008

Про порядок застосування та заповнення типових актів перевірок виконання умов договорів купівлі-продажу

1. Акт підсумкової перевірки застосовується виключно як документ, що засвідчує повне виконання умов договору купівлі-продажу і є підставою для зняття органами приватизації договору з контролю.

Якщо внаслідок перевірки встановлено будь-яке невиконання умов договору, то для відображення результатів купівлі-продажу акт підсумкової перевірки не використовується. У цьому випадку, незважаючи на час проведення перевірки - в період чи після закінчення терміну виконання зобов'язань згідно з умовами договору, - застосовується акт поточної перевірки, який є підставою для прийняття санкцій.

Акт поточної перевірки застосовується також для засвідчення виконання умов договору в період його чинності.

2. Типові акти не слід використовувати безпосередньо як форми для заповнення. Вони розроблені як зразкові документи.

Кількість рядків того чи іншого пункту або їх розмір типовими актами не встановлюються і зумовлюються обсягом інформації, яку необхідно відобразити. При цьому слід прагнути до її одночасної достатності і обмеженості.

При складанні актів перевірок з їх назви вилучається слово "типовий", а з тексту - пояснення, що містяться в типових актах під рядками, відведеними для заповнення.

3. У разі потреби до акта додаються матеріали та документи, які дають змогу більш детально розкрити стан виконання умов договору.

4. На підпис та затвердження акти подаються в друкованому вигляді.

5. У разі потреби допускається складання акта поточної перевірки в трьох примірниках. Третій примірник передається на зберігання підприємству.

6. У випадку зміни в період чинності договору назви підприємства, майно якого є об'єктом приватизації, юридичної особи (покупця або юридичної особи) правонаступника у відповідних пунктах акта зазначається нова назва. Поруч у дужках зазначається назва, яку мало підприємство, юридична особа (покупець або юридична особа) - правонаступник на момент укладання договору купівлі-продажу чи подальшого продажу.

Приклад

Акт
поточної перевірки виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій ВАТ "Машинобудівник" (ВАТ "Машинобудівний завод")

Далі в акті зазначається тільки нова назва.

7. У разі, коли об'єкт купівлі-продажу було перепродано з усіма зобов'язаннями іншому покупцю, то:

7.1. на сторінці 1 акта на місці юридичної особи - покупця зазначаються прізвище та ініціали представника юридичної особи - правонаступника об'єкта купівлі-продажу;

7.2. на сторінці 2 поряд з назвою юридичної особи, що стала правонаступником договору купівлі-продажу, в дужках зазначаються дата і номер договору подальшого продажу.

Приклад

... правонаступником якого при подальшому продажу є товариство з обмеженою відповідальністю "Сокіл" (за договором від ... N ...).

7.3. У розділі 2 "Дані про покупця" наводяться дані про нового власника об'єкта купівлі-продажу.

7.4. Зі сторони покупця акт підписує новий власник об'єкта купівлі-продажу.

8. У розділи 1 і 2 "Дані про підприємство" та "Дані про покупця" всі дані вносяться станом на момент перевірки.

Якщо протягом дії договору до моменту перевірки сталися зміни коду або адреси, то дані, які існували на момент укладання договору, зазначаються поруч у дужках.

Приклад

2.3. Адреса і телефон: 252056, м. Київ-56, вул. Виборзька, 12 (252141, м. Київ-141, вул. Волгоградська, 25), тел. 446-17-22

9. Під час заповнення розділу 3 "Стан виконання умов договору" слід враховувати:

9.1. Відображення стану виконання умов, наведених у типовому акті, є обов'язковим лише у разі їх присутності в договорі, що перевіряється. У разі відсутності в договорі умов, наведених у розділі 3, у відповідних пунктах цього розділу при складанні акта зазначається: "Договором не передбачено".

9.2. В обох підпунктах пункту 3.3 "До приватизації" та "На час перевірки" зазначати обсяги товарної продукції (товарообігу, послуг) за два найближчі звітні періоди, що передували даті укладання договору і даті проведення перевірки. Першим зазначається обсяг за найближчий звітний період (квартал, півріччя, три квартали) залежно від дати перевірки. Другим (у дужках) - обсяг за найближчий рік.

Приклад

Договір купівлі-продажу було укладено 12.01.95. До укладення договору обсяг продукції в 1994 р. становив 120,8 тис. грн. з рівномірним виконанням по кварталах. Перевірка здійснюється 25.10.97, тобто найближчим звітним періодом, що передував перевірці, є три квартали 1997 р., а найближчим звітним роком - 1996 р. Обсяги збережено.

У цьому випадку в пункті 3.3 зазначається: до приватизації - три квартали 1994 р. - 90,6 тис. грн. (1994 р. - 120,8 тис. грн.);

на час перевірки: три квартали 1997 р. - 90,6 тис. грн. (1996 р. - 120,8 тис. грн.)

9.3. У пункті 3.6 наводиться стан виконання інших умов договору, які не враховані типовим актом (у тому числі - найважливіших позицій бізнес-плану).

10. У розділі 4 "Застосування штрафних санкцій" наводяться дані щодо санкцій, які мали місце до проведення даної перевірки.

При цьому пункт 4.2 слід доповнювати даними, що розкривають, за які конкретно види порушень застосовувалися штрафні санкції.

Приклад

4.2. За невиконання умов договору:

нараховано - 15,6 тис. грн.;

сплачено - 10,2 тис. грн.

У тому числі:

За зрив терміну внесення інвестицій:

нараховано - 10,2 тис. грн.;

сплачено - 10,2 тис. грн.

За невиконання умови по збереженню кількості робочих місць:

нараховано - 5,4 тис. грн.;

сплачено - не сплачено.

11. У разі встановлення за результатом перевірки факту невиконання покупцем умов договору:

11.1. У пункті 1 розділу "Висновки" це констатується фразою "...не виконано".

11.2. У пункті 2 цього ж розділу робиться запис про попередження покупця щодо застосування до нього штрафних санкцій (див. зразок заповнення акта поточної перевірки).

12. Акт перевірки підписується представниками органу приватизації - продавця, юридичної особи - покупця і підприємства. Підписи покупця і підприємства засвідчуються печатками цих організацій.

Акт підсумкової перевірки після підпису зазначеними особами затверджується органом приватизації, яким укладався договір.

Заступник Голови ФондуВ. ВАСИЛЬЄВ

Зразок
ЗавантажитиДодаток