A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Про затвердження Порядку перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства

№ 1099 від 10 вересня 1996 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 вересня 1996 р.Київ N 1099

Про затвердження Порядку перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 22 квітня 1997 року N 377,
від 8 серпня 1997 року N 865,
від 1 березня 1999 року N 298

З метою впорядкування створення акціонерних товариств у процесі приватизації Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 7 грудня 1992 р. N 686 "Про затвердження Порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства" (ЗП України, 1992 р., N 12, ст. 297).

Прем'єр-міністр УкраїниП. ЛАЗАРЕНКО

Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 вересня 1996 р. N 1099

Порядок
перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства

1. Цей Порядок визначає процедуру перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства.

2. З боку держави засновниками відкритих акціонерних товариств, створених на базі майна підприємств, зазначених у пункті 1 цього Порядку, є Фонд державного майна, його регіональні відділення і представництва у районах і містах, органи приватизації Автономної Республіки Крим (далі - державні органи приватизації), а з боку орендаря - господарське товариство, створене орендарями.

(пункт 2 в редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 08.08.97 р. N 865)

3. Рішення про перетворення підприємств, зазначених у пункті 1 цього Порядку, у відкриті акціонерні товариства та затвердження їх статутів приймається на підставі планів приватизації підприємств у десятиденний термін з дня їх затвердження:

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.97 р. N 865)

державними органами приватизації щодо державних підприємств;

державними органами приватизації разом з іншими засновниками щодо орендних підприємств і підприємств із змішаною формою власності.

4. Керівник підприємства у триденний термін з дня затвердження статуту відкритого акціонерного товариства подає до органу, який здійснює державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, документи відповідно до законодавства.

5. Орган державної реєстрації протягом п'яти робочих днів з дня надходження відповідних документів здійснює державну реєстрацію відкритих акціонерних товариств у передбаченому законодавством порядку.

Плата за державну реєстрацію відкритих акціонерних товариств, створених відповідно до цього Порядку, не справляється.

6. З моменту державної реєстрації відкрите акціонерне товариство стає правонаступником прав і обов'язків підприємства, що приватизується.

7. До моменту скликання зборів акціонерів виконання обов'язків голови та членів виконавчого органу товариства (правління) покладається:

на керівника державного підприємства, що перетворюється у відкрите акціонерне товариство згідно з цим Порядком, та посадових осіб, визначених державним органом приватизації за поданням відповідних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

на керівника орендного підприємства або підприємства із змішаною формою власності та посадових осіб, визначених державним органом приватизації разом з іншими засновниками відповідно до установчих документів товариства.

Збори акціонерів скликаються не пізніш як за два місяці з моменту закінчення продажу акцій згідно з планом приватизації, але не пізніше одного року з дати реєстрації відкритого акціонерного товариства, створеного згідно з цим Порядком.

Управління часткою акцій товариства, що належить державі, здійснюється Національним агентством з управління державними корпоративними правами або уповноваженою ним особою.

(абзац п'ятий пункту 7 в редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 01.03.99 р. N 298)

8. Голова правління відкритого акціонерного товариства у тижневий термін з дня державної реєстрації цього товариства подає в установленому порядку до реєструвального органу заяву та документи для реєстрації випуску акцій та інформації про їх випуск.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.97 р. N 377)

9. Реєстрацію випуску акцій та інформації про випуск акцій відкритого акціонерного товариства, створеного згідно з цим Порядком, здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку або її територіальні органи у тижневий термін з моменту одержання ним відповідних документів.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.97 р. N 377)

10. Рішення про продаж акцій, що належать державі, приймається державним органом приватизації у тижневий термін з дня реєстрації випуску акцій відкритого акціонерного товариства.Зазначене рішення обов'язково погоджується з Національним агентством з управління державними корпоративними правами.

(абзац першийпункту 10 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 р. N 298)

Продаж акцій, що належать державі, здійснюється відповідним державним органом приватизації згідно з планом приватизації.

11. Відкрите акціонерне товариство у своїй діяльності керується Законом України "Про господарські товариства", іншими актами законодавства.