A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Порядок підвищення кваліфікації

Про затвердження Загальних вимог до навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації

Наказ Фонду державного майна України
від 15 квітня 2004 року N 754

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 травня 2004 р. за N 562/9161

3. Навчання з підвищення кваліфікації оцінювачів

3.1. Навчальний заклад проводить навчання оцінювачів за програмами підвищення кваліфікації відповідно до угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, укладеної з Фондом державного майна України.

3.2. В програмах підвищення кваліфікації оцінювачів за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах напрямів встановлюється мінімальний обсяг їх виконання оцінювачем за однією з форм підвищення кваліфікації або за декількома шляхом їх комбінування за формами, визначеними абзацами четвертим, п'ятим пункту 3.3 цієї глави.

3.3. Програми підвищення кваліфікації передбачають можливість здійснення підвищення кваліфікації оцінювачем у таких формах:

за загальними програмами, за спеціальними тематичними програмами навчання, що здійснюється навчальними закладами відповідно до угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, укладеної з Фондом державного майна України;

участь оцінювача як викладача у навчанні з підвищення кваліфікації оцінювачів, що відбувається відповідно до абзацу другого цього пункту;

участь оцінювача як учасника, доповідача в науково-практичних заходах: семінарах та науково-практичних конференціях з питань оцінки, оціночної діяльності, які проводяться Фондом державного майна України спільно з навчальними закладами, саморегулівними організаціями оцінювачів або за участю інших організаторів протягом двох років, що передують даті подання таким оцінювачем до обраного ним навчального закладу заяви про зарахування підвищення кваліфікації;

опублікування у наукових фахових, спеціалізованих, у тому числі електронних виданнях України або інших держав статей з питань оцінки, оціночної діяльності, які підготовлені оцінювачем або у співавторстві, протягом двох років, що передують даті подання таким оцінювачем заяви про зарахування підвищення кваліфікації;

опублікування монографій, навчально-методичних посібників з питань оцінки, оціночної діяльності, підручників, які підготовлені оцінювачем або у співавторстві, протягом двох років, що передують даті подання таким оцінювачем заяви про зарахування підвищення кваліфікації.

3.4. Оцінювачу може зараховуватися навчання за програмами підвищення кваліфікації за дистанційною формою.

Дистанційна форма навчання організовується, зокрема для оцінювачів, які з об'єктивних поважних причин (стан здоров'я, надзвичайні ситуації природного або техногенного характеру, воєнний конфлікт, тимчасове проживання (перебування) за кордоном (для громадян України), на тимчасово окупованій території України тощо) не можуть відвідувати заняття з навчання за програмами підвищення кваліфікації оцінювачів.

3.5. Навчальні заклади мають дотримуватися вимог щодо мінімальної кількості годин на вивчення тем, передбачених для відповідних напрямів (спеціалізацій) оцінки майна, під час розроблення загальних програм, спеціальних тематичних програм.

3.6. Для форм підвищення кваліфікації за програмами підвищення кваліфікації, визначеними в абзацах другому - п'ятому пункту 3.3 цієї глави, програми підвищення кваліфікації оцінювачів передбачають такий мінімальний обсяг академічних годин (залікових одиниць) для вивчення тем відповідно до напрямів оцінки майна:

1) за напрямом 1 "Оцінка об'єктів у матеріальній формі", що передбачає теми за кожною спеціалізацією, крім спеціалізації 1.6 "Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність", обсяг підвищення кваліфікації становить не менше 34 годин.

Якщо оцінювач підвищує кваліфікацію за однією спеціалізацією, обсяг підвищення кваліфікації становить не менше 12 годин; обсяг підвищення кваліфікації за двома спеціалізаціями становить не менше 16,5 години; обсяг підвищення кваліфікації за трьома спеціалізаціями становить не менше 21 години; обсяг підвищення кваліфікації за чотирма спеціалізаціями становить не менше 25,5 години; обсяг підвищення кваліфікації за п'ятьма спеціалізаціями становить не менше 30 годин. Обсяг навчання окремо за спеціалізацією 1.6 "Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність" становить не менше 18 годин;

2) за напрямом 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності", що передбачає теми за кожною спеціалізацією, загальний обсяг підвищення кваліфікації становить не менше 20 годин; обсяг підвищення кваліфікації окремо за кожною спеціалізацією становить не менше 14 годин;

3) кількість практичних занять у межах кожного курсу за загальними програмами або за спеціальними тематичними програмами за кожним напрямом становить не менше 1/3 передбаченого мінімального обсягу годин для вивчення тем.

3.7. Оцінювач підвищує кваліфікацію за напрямами і спеціалізаціями в межах напрямів, що зазначені в його кваліфікаційному свідоцтві (кваліфікаційному документі) оцінювача. Оцінювачі в межах установленого законом дворічного строку для чергового підвищення кваліфікації можуть самостійно обирати час, місце, форму та навчальний заклад для його проходження.

3.8. Процедура підвищення кваліфікації оцінювачів за формою, визначеною абзацом другим пункту 3.3 цієї глави, проходить у такій послідовності:

1) не пізніше ніж за місяць до початку наступного півріччя навчальні заклади надають до Фонду державного майна України на погодження загальні програми навчання, спеціальні тематичні програми навчання з підвищення кваліфікації, складені з урахуванням пропозицій саморегулівних організацій оцінювачів, оцінювачів, що виявили намір підвищити кваліфікацію в зазначеному навчальному закладі, графіки проведення занять з підвищення кваліфікації та перелік осіб, які рекомендовані як викладачі під час навчання оцінювачів за програмами підвищення кваліфікації, складений за формою згідно з додатком 1 до цих Загальних вимог. Теми загальних програм навчання з підвищення кваліфікації оцінювачів повинні враховувати актуальні проблемні питання оцінки, професійної оціночної діяльності, у тому числі ті, що оприлюднюються на офіційному сайті Фонду державного майна України;

2) навчальні заклади листом не пізніше ніж за десять календарних днів до початку проведення навчання з підвищення кваліфікації оцінювачів повідомляють секретаріат Екзаменаційної комісії про дату та місце його проведення, тематику, що формується, зокрема, з урахуванням актуальних проблемних питань з оцінки, професійної оціночної діяльності, обговорення яких виявили бажання провести учасники навчання з підвищення кваліфікації оцінювачів, перелік викладачів за темами, список слухачів із зазначенням спеціалізацій, які відповідають тематиці навчального заходу. Список оцінювачів, які проходитимуть навчання з підвищення кваліфікації оцінювачів, формується за окремими напрямами оцінки майна;

3) під час проведення навчання з підвищення кваліфікації оцінювачів навчальний заклад контролює відвідування оцінювачами занять та якість проходження навчального процесу шляхом фіксування у журналі відвідування оцінювачами занять та обліку навчального процесу, складеному за формою згідно з додатком 2 до цих Загальних вимог;

4) з метою забезпечення належного рівня професійної підготовки оцінювачів та контролю за його дотриманням під час проведення навчання з підвищення кваліфікації оцінювачів на заняттях мають право бути присутніми без попереднього інформування про це навчального закладу два члени Екзаменаційної комісії, уповноважені секретаріатом Екзаменаційної комісії, один з яких є представником від Фонду державного майна України, другий - представником від однієї із саморегулівних організацій оцінювачів;

5) члени Екзаменаційної комісії, які уповноважені секретаріатом Екзаменаційної комісії, виконують такі повноваження:

аналізують дотримання навчальними закладами вимог щодо мінімального обсягу годин для вивчення тем відповідно до напрямів оцінки майна;

перевіряють факт проведення окремих занять та якість викладання теми;

перевіряють відповідність викладачів, які залучені до навчального заходу, наданому навчальним закладом відповідно до підпункту 2 пункту 3.8 цієї глави переліку осіб, які рекомендовані як викладачі;

перевіряють наявність та ведення журналу відвідування оцінювачами занять та обліку навчального процесу.

За результатами виконання своїх повноважень члени Екзаменаційної комісії складають довідку про дотримання вимог до навчання оцінювачів за програмами підвищення кваліфікації, із зазначенням рекомендацій щодо його організації та проходження. При цьому перший примірник такої довідки зберігається в секретаріаті Екзаменаційної комісії, другий - у навчальному закладі.

У разі виявлення порушень навчальним закладом процедури організації процесу навчання, встановленої цією главою та угодою про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, укладеною з Фондом державного майна України, секретаріат Екзаменаційної комісії повідомляє про виявлені порушення Фонд державного майна України для врахування під час проведення перевірки навчального закладу відповідно до Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 29 жовтня 2001 року N 1977, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 року за N 955/6146 (із змінами);

6) завершується навчання з підвищення кваліфікації оцінювачів заняттям у формі круглого столу, на якому відбувається обмін досвідом, висвітлюються актуальні проблемні питання, в обговоренні яких виявили бажання взяти участь учасники навчання з підвищення кваліфікації оцінювачів. Для участі в занятті можуть запрошуватись компетентні у відповідній тематиці особи;

7) за результатами кожного навчального заходу з підвищення кваліфікації навчальний заклад складає узагальнену відомість про підвищення кваліфікації оцінювачами, які взяли у ньому участь. Така відомість складається у двох примірниках за підписом керівника навчального закладу або уповноваженої ним особи та члена Екзаменаційної комісії, уповноваженого секретаріатом Екзаменаційної комісії. До повноважень члена Екзаменаційної комісії належать участь у занятті, передбаченому підпунктом 6 цього пункту, а також перевірка наявності слухачів - оцінювачів, що беруть участь у навчанні за програмами підвищення кваліфікації оцінювачів за формою, визначеною абзацом другим пункту 3.3 цієї глави, згідно зі списком слухачів, наданим навчальним закладом до секретаріату Екзаменаційної комісії відповідно до підпункту 2 цього пункту, а також документами, що посвідчують особу. Перший примірник відомості залишається у навчальному закладі, другий - надається до Фонду державного майна України у п'ятиденний строк з дня підписання узагальненої відомості про підвищення кваліфікації оцінювачами. Разом із зазначеною відомістю до Фонду державного майна України надаються підготовлені для підписання посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювачів, які включені до зазначеної відомості, за винятком оцінювачів, зазначених у підпункті 8 цього пункту;

8) якщо оцінювач пропустив більше ніж одну третину навчальних годин за окремою спеціалізацією в межах напряму оцінки майна, навчальний заклад включає його до узагальненої відомості про підвищення кваліфікації оцінювачами, які взяли у ньому участь, із зазначенням в ній фактичного обсягу годин, які прослухав такий оцінювач. Підвищення кваліфікації такому оцінювачу не зараховується, посвідчення про підвищення кваліфікації він не отримує.

3.9. Оцінювачам, які рекомендовані органами державної влади та саморегулівними організаціями оцінювачів як викладачі для навчання за програмами підвищення кваліфікації, зараховується фактичний обсяг лекційних та практичних занять, проведених ними за формою підвищення кваліфікації відповідно до абзацу третього пункту 3.3 цієї глави (відповідно одна година викладання як дві години навчання).

З цією метою навчальні заклади ведуть облік часу роботи викладачів, які мають кваліфікацію оцінювача, і за їх запитом надають такі документи:

витяг з переліку осіб, які рекомендовані як викладачі у навчанні за програмами підвищення кваліфікації оцінювачів, що складається за формою, наведеною у додатку 1 до цих Загальних вимог, засвідчений підписом керівника навчального закладу або уповноваженої ним особи і печаткою навчального закладу (у разі її наявності);

копії сторінок журналу відвідування оцінювачами занять та обліку навчального процесу (додаток 2), які підтверджують участь викладача у навчальному процесі, засвідчені печаткою навчального закладу (у разі її наявності);

довідку про фактичний обсяг занять, які проведені викладачем за програмами з підвищення кваліфікації оцінювачів (додаток 3).

У зазначених документах відображається інформація про участь оцінювача як викладача у навчанні за програмами підвищення кваліфікації, що відбувалось протягом двох років, що передують даті заяви викладача щодо зарахування йому навчання за програмами з підвищення кваліфікації.

3.10. Зарахування навчання за програмами підвищення кваліфікації, яке відбулось у формі відповідно до абзацу третього пункту 3.3 цієї глави, відбувається у такій послідовності:

1) за запитом оцінювача, що брав участь як викладач у навчанні за загальними, спеціальними тематичними програмами підвищення кваліфікації, навчальний заклад надає документи, зазначені в пункті 3.9 цієї глави;

2) оцінювач, який брав участь як викладач у навчанні з підвищення кваліфікації оцінювачів, надає до самостійно обраного ним навчального закладу заяву про зарахування йому навчання з підвищення кваліфікації оцінювачів з додаванням до неї документів, зазначених у пункті 3.9 цієї глави. При цьому загальна кількість накопичених залікових одиниць повинна відповідати вимогам щодо мінімального обсягу академічних годин (залікових одиниць), визначених у підпунктах 1 та 2 пункту 3.6 цієї глави;

3) за результатами опрацювання наданих оцінювачами документів навчальний заклад складає узагальнену відомість про підвищення кваліфікації оцінювачами, які брали участь у навчанні з підвищення кваліфікації як викладачі. Така відомість складається у двох примірниках за підписом керівника навчального закладу або уповноваженої ним особи. Перший примірник відомості залишається у навчальному закладі, другий - надається до Фонду державного майна України у п'ятиденний строк з дня підписання такої відомості. Разом із зазначеною відомістю до Фонду державного майна України надаються документи, передбачені підпунктом 2 цього пункту, а також підготовлені для підписання посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювачів, кількість накопичених залікових одиниць яких відповідає вимогам щодо мінімального обсягу академічних годин (залікових одиниць), визначених у підпунктах 1 та 2 пункту 3.6 цієї глави, та які включені до узагальненої відомості.

3.11. Проходження навчання оцінювачам за формою підвищення кваліфікації, наведеною в абзаці четвертому пункту 3.3 цієї глави, здійснюється шляхом накопичення залікових одиниць за участь оцінювача у науково-практичному заході, кількість яких за кожен науково-практичний захід визначена у додатку 4 до цих Загальних вимог.

3.12. Залікові одиниці присвоюються для зарахування навчання оцінювачів за програмами підвищення кваліфікації учасникам, доповідачам науково-практичного заходу відповідно до кількісної складової їх навчання.

3.13. Мінімальна кількість годин для проведення семінару становить 4 години, для науково-практичної конференції - 8 годин.

3.14. Зарахування кількості залікових одиниць за навчання з підвищення кваліфікації, яке відбулось у формі відповідно до абзацу четвертого пункту 3.3 цієї глави, відбувається у такій послідовності:

1) не пізніше ніж за місяць до початку проведення науково-практичного заходу (семінару, конференції) з підвищення кваліфікації оцінювачів навчальний заклад (інший організатор) повідомляє секретаріат Екзаменаційної комісії про проведення науково-практичного заходу. Програми таких заходів мають бути тематичними та спрямованими на поглиблення фахових знань оцінювачів за спеціалізаціями в межах напряму оцінки майна. Тематика науково-практичних заходів повинна відповідати актуальним проблемним питанням оцінки, професійної оціночної діяльності. Навчальними закладами (іншими організаторами) складається програма науково-практичного заходу, регламент його проведення, теми доповідачів та перелік спеціалізацій в межах напряму оцінки майна, за якими здійснюватиметься навчання з підвищення кваліфікації оцінювачів, про що повідомляється секретаріат Екзаменаційної комісії;

2) після опрацювання протягом п'яти робочих днів наданих до секретаріату Екзаменаційної комісії матеріалів Фонд державного майна України інформує навчальний заклад (іншого організатора) про своє рішення щодо проведення науково-практичного заходу із зазначенням про кількість залікових одиниць для зазначеного заходу. Строк чинності погоджених Фондом державного майна України програм семінарів, науково-практичних конференцій з питань оцінки, професійної оціночної діяльності не може перевищувати шести місяців з дати їх погодження;

3) після погодження Фондом державного майна України програми науково-практичного заходу інформація щодо його проведення оприлюднюється на веб-сайті Фонду державного майна України та інших організаторів такого заходу із зазначенням кількості залікових одиниць для зарахування навчання з підвищення кваліфікації для цього заходу;

4) реєстрація учасників та доповідачів науково-практичного заходу проводиться шляхом складання реєстраційної відомості за участю члена(ів) Екзаменаційної комісії, уповноваженого(их) секретаріатом Екзаменаційної комісії, який(і) підписує(ють) реєстраційну відомість. Зазначена відомість надається секретаріату Екзаменаційної комісії до Фонду державного майна України, при цьому електронна копія такої відомості надається секретаріату Екзаменаційної комісії у день її складання. Реєстраційна відомість у паперовій формі зберігається у Фонді державного майна України протягом трьох років з дати проведення науково-практичного заходу;

5) за результатами проведення науково-практичного заходу навчальний заклад (інший організатор) видає:

свідоцтво учасника науково-практичного заходу, в якому зазначаються прізвище оцінювача, реквізити його кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа), назва такого заходу, дата та місце проведення, кількість залікових одиниць, що зараховуються за участь у ньому (учасникам науково-практичного заходу);

свідоцтво доповідача науково-практичного заходу, в якому зазначаються прізвище оцінювача, реквізити його кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа), назва такого заходу, дата та місце проведення, кількість залікових одиниць, що зараховуються за доповідь на ньому, тема доповіді (доповідачам науково-практичного заходу);

6) з метою зарахування підвищення кваліфікації оцінювач надає до самостійно обраного ним навчального закладу заяву з додаванням до неї свідоцтва учасника або доповідача науково-практичного заходу. При цьому загальна кількість накопичених залікових одиниць повинна відповідати вимогам щодо мінімального обсягу академічних годин (залікових одиниць), визначених у підпунктах 1 та 2 пункту 3.6 цієї глави;

7) оцінювачам, які беруть участь в роботі семінарів як доповідачі, зараховується фактичний обсяг їх виступів (відповідно одна година доповіді як дві години навчання);

8) за результатами опрацювання наданих оцінювачами матеріалів навчальний заклад складає узагальнену відомість про підвищення кваліфікації оцінювачами, які брали участь у науково-практичних заходах. Така відомість складається у двох примірниках за підписом керівника навчального закладу або уповноваженої ним особи. Перший примірник відомості залишається у навчальному закладі, другий - надається до Фонду державного майна України у п'ятиденний строк з дня підписання такої відомості. Разом із зазначеною відомістю до Фонду державного майна України надаються підготовлені для підписання посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювачів, кількість накопичених залікових одиниць яких відповідає вимогам щодо мінімального обсягу академічних годин (залікових одиниць), визначених у підпунктах 1 та 2 пункту 3.6 цієї глави, та які включені до узагальненої відомості.

3.15. Зарахування кількості залікових одиниць за навчання за програмами підвищення кваліфікації, що відбулося у формі відповідно до абзацу п'ятого пункту 3.3 цієї глави, здійснюється шляхом надання оцінювачем до самостійно обраного ним навчального закладу заяви з додаванням до неї оригіналу видання, в якому опублікована стаття, та (або) копій опублікованих статей у виданні. Якщо стаття опублікована у співавторстві, право на зарахування її відповідно до статті 13 Закону України "Про авторське право і суміжні права" належить авторам спільно, якщо інше не передбачено угодою, укладеною між авторами. Загальний обсяг публікацій та відповідна величина залікових одиниць визначені у додатку 4 до цих Загальних вимог.

За результатами опрацювання наданих оцінювачами матеріалів навчальний заклад складає узагальнену відомість про підвищення кваліфікації оцінювачами, загальна кількість зарахованих залікових одиниць яких відповідає вимогам щодо мінімального обсягу академічних годин (залікових одиниць), визначених у підпунктах 1 та 2 пункту 3.6 цієї глави. Така відомість складається у двох примірниках за підписом керівника навчального закладу або уповноваженої ним особи. Один примірник відомості залишається у навчальному закладі, другий - надається до Фонду державного майна України у п'ятиденний строк з дня підписання такої відомості. Разом із зазначеною відомістю до Фонду державного майна України надаються підготовлені для підписання посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювачів, кількість накопичених залікових одиниць яких відповідає вимогам щодо мінімального обсягу академічних годин (залікових одиниць), визначених у підпунктах 1 та 2 пункту 3.6 цієї глави, та які включені до узагальненої відомості.

3.16. У разі участі оцінювача протягом двох років, що передують даті подання заяви щодо зарахування підвищення кваліфікації, як учасника, доповідача в науково-практичних заходах: семінарах та науково-практичних конференціях з питань оцінки, професійної оціночної діяльності, які проводяться Фондом державного майна України спільно з навчальними закладами, саморегулівними організаціями оцінювачів або за участю інших організаторів, та опублікування у наукових фахових, спеціалізованих, у тому числі електронних виданнях України або інших держав статей з питань оцінки, професійної оціночної діяльності зарахування кількості залікових одиниць може здійснюватись шляхом урахування їх отримання за зазначеними формами підвищення кваліфікації оцінювачів.

З цією метою оцінювач надає до самостійно обраного ним навчального закладу відповідну заяву з додаванням до неї свідоцтва учасника або доповідача науково-практичного заходу, а також оригіналів та (або) копій опублікованих у виданнях статей. Загальна кількість накопичених залікових одиниць повинна відповідати вимогам щодо мінімального обсягу академічних годин (залікових одиниць), визначених у підпунктах 1 та 2 пункту 3.6 цієї глави.

Для зарахування оцінювачу навчання з підвищення кваліфікації шляхом комбінування форм, наведених в абзацах четвертому, п'ятому пункту 3.3 цієї глави, залікові одиниці визначаються і присвоюються такому оцінювачу відповідно до пунктів 3.11, 3.15 цієї глави.

За результатами опрацювання наданих оцінювачами матеріалів навчальний заклад складає узагальнену відомість про підвищення кваліфікації оцінювачами, які брали участь у науково-практичних заходах та опублікували у наукових фахових, спеціалізованих, у тому числі електронних виданнях України або інших держав статті з питань оцінки, професійної оціночної діяльності. Така відомість складається у двох примірниках за підписом керівника навчального закладу або уповноваженої ним особи. Перший примірник відомості залишається у навчальному закладі, другий - надається до Фонду державного майна України у п'ятиденний строк з дня підписання такої відомості. Разом із зазначеною відомістю до Фонду державного майна України надаються підготовлені для підписання посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювачів, загальна кількість накопичених залікових одиниць яких відповідає вимогам щодо мінімального обсягу академічних годин (залікових одиниць), визначених у підпунктах 1 та 2 пункту 3.6 цієї глави, та які включені до узагальненої відомості.

3.17. Проходження навчання з підвищення кваліфікації оцінювачів, яке відбувається за формою відповідно до абзацу шостого пункту 3.3 цієї глави, зараховується за всіма спеціалізаціями напряму оцінки майна, що відповідає тематиці твору. Зарахування такої форми підвищення кваліфікації здійснюється шляхом надання оцінювачем до самостійно обраного ним навчального закладу заяви з додаванням до неї оригіналу монографії, підручника або навчально-методичного посібника з питань оцінки, професійної оціночної діяльності. Якщо такі твори опубліковані у співавторстві, право на зарахування підвищення кваліфікації за напрямом оцінки майна, що відповідає тематиці твору, належить авторам спільно, якщо інше не передбачено угодою, укладеною між авторами. Для зарахування автору навчання з підвищення кваліфікації оцінювачів загальний обсяг твору має становити не менше 60 тисяч друкованих знаків, включаючи пробіли.

За результатами опрацювання наданих оцінювачами матеріалів навчальний заклад складає узагальнену відомість про підвищення кваліфікації оцінювачами, яким зараховано навчання з підвищення кваліфікації оцінювачів відповідно до цього пункту. Така відомість складається у двох примірниках за підписом керівника навчального закладу або уповноваженої ним особи. Перший примірник відомості залишається у навчальному закладі, другий - надається до Фонду державного майна України у п'ятиденний строк з дня підписання такої відомості. Разом із зазначеною відомістю до Фонду державного майна України надаються підготовлені для підписання посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювачів, які включені до узагальненої відомості.

3.18. Строк зберігання навчальними закладами заяв оцінювачів з додатками відповідно до пунктів 3.10, 3.14 - 3.17 цієї глави становить не менше трьох років.

(глава 3 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Фонду державного майна України від 14.06.2010 р. N 804,
від 23.04.2012 р. N 554,
від 14.06.2012 р. N 2952,
від 15.06.2012 р. N 2965,
 у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 10.06.2013 р. N 799,
який скасовано згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.08.2014 р. N 358,
 у редакції наказів Фонду державного
 майна України від 03.03.2015 р. N 275,
 від 09.12.2015 р. N 1886)

4. Інші положення

4.1. Органи державної влади мають право визначати перелік працівників зазначених органів та інших фахівців, яких рекомендовано для залучення як викладачів до навчання за відповідними темами модулів у межах напрямів оцінки майна, у тому числі на курсах з підвищення кваліфікації оцінювачів.

4.2. Саморегулівні організації оцінювачів мають право визначати перелік своїх членів та інших відомих оцінювачів, яких рекомендовано для залучення як викладачів до навчання з базової підготовки та підвищення кваліфікації оцінювачів за відповідними напрямами оцінки майна.

4.3. Зазначені переліки подаються до Фонду державного майна України з метою інформування навчальних закладів, що здійснюють базову підготовку та підвищення кваліфікації оцінювачів.

(глава 4 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Фонду державного майна України від 14.06.2010 р. N 804,
від 10.06.2013 р. N 799,
 у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 03.03.2015 р. N 275)

 

Директор Департаменту
оцінки майна, майнових прав та
професійної оціночної діяльності

 
 
Н. Лебідь

 


Додаток1

Додаток2

Додаток3

Додаток4