A A A K K K

Наказ ФДМУ "Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

 

НАКАЗ

 

15.03.2016                                                м. Київ                                           № 526

 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 квітня 2016 р. за № 510/28640

 

 

Про затвердження Змін до Положення
про порядок проведення конкурсів з
продажу пакетів акцій акціонерних товариств

 

Відповідно до статті 5 Закону України "Про Фонд державного майна України", Законів України "Про акціонерні товариства", "Про депозитарну систему України", постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891 "Про затвердження Методики оцінки майна" та з метою підвищення ефективності процесу приватизації державного майна та залучення інвестицій в економіку України

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10 травня 2012 року № 639, розпорядженням Антимонопольного комітету України від 10 травня 2012 року № 282-р, рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 травня 2012 року № 674, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 червня 2012 року за № 940/21252, що додаються.

 

2. Управлінню з питань біржової діяльності та конкурсного продажу Департаменту конкурентних продажів об'єктів приватизації у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

 

Голова Фонду                                                                                               І. Білоус

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України                                                                       К. Ляпіна

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду державного майна України
15 березня 2016 року N 526

Розпорядження Антимонопольного комітету України
15 березня 2016 року N 4-рп

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
15 березня 2016 року N 295

 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
05 квітня 2016 р. за N 510/28640

 

 

Зміни до

Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств

 

1. У пункті 1.3 розділу I:

 

1) абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

 

"конкурсна гарантія учасника - визначений згідно з умовами відповідного конкурсу внесок грошових коштів у розмірі 5 відсотків від початкової ціни пакета акцій для об'єктів групи Г та паливно-енергетичного комплексу та 20 відсотків від початкової ціни пакета акцій для об'єктів групи B на визначений в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу рахунок;";

 

2) в абзаці сімнадцятому слово "вартість" замінити словом "ціна".

 

2. Пункт 2.3 розділу II викласти в такій редакції:

 

"2.3. Якщо на участь у конкурсі надійшла заява від одного потенційного покупця, якого визнано учасником конкурсу, або якщо до участі у конкурсі допущено тільки одного учасника конкурсу, ціна продажу пакета акцій акціонерного товариства встановлюється на підставі ціни, яку визначив покупець у своїй конкурсній пропозиції, але яка не може бути меншою початкової ціни пакета акцій і вартості, встановленої в результаті незалежної оцінки, звіт про яку має бути дійсним на дату укладення договору купівлі-продажу такого пакета акцій.".

 

3. У розділі III:

 

1) у пункті 3.1 слова і цифри "не менш як 60 відсотків" замінити словами і цифрами "більш як 50 відсотків";

 

2) пункт 3.4.21 пункту 3.4 викласти в такій редакції:

 

"3.4.21 підписує акт приймання-передавання акцій з покупцем пакета акцій, видає розпорядження депозитарній установі про виконання облікової операції з переказу акцій на рахунок переможця конкурсу.".

 

4. У пункті 5.8 розділу V слова і цифри "не менш як 60 відсотків" замінити словами і цифрами "більш як 50 відсотків".

 

5. У пункті 8.9 розділу VIII слово "вартості" замінити словом "ціни".

 

6. У розділі IX:

 

1) пункт 9.4 викласти в такій редакції:

 

"9.4. Протягом трьох робочих днів після повної сплати вартості пакета акцій, але не раніше дня отримання покупцем дозволу Антимонопольного комітету України (Адміністративної колегії Антимонопольного комітету України) та надання його засвідченої копії державному органу приватизації здійснюється передача пакета акцій продавцем покупцю (видається розпорядження депозитарній установі про виконання облікової операції з переказу акцій на рахунок покупця).";

 

2) пункт 9.6 викласти в такій редакції:

 

"9.6. Покупець акцій у бездокументарній формі подає до державного органу приватизації в складі остаточного проекту договору купівлі-продажу інформацію про відкритий на ім'я покупця рахунок у цінних паперах у депозитарній установі та інформацію про депозитарну установу в обсязі, необхідному для складання розпорядження про виконання облікової операції з переказу придбаних покупцем акцій.".

 

7. Пункт 10.2 розділу X виключити.

 

 

Директор Департаменту
приватизації Фонду
державного майна України                                                                                                 В. Герц

 

Заступник директора
департаменту конкурентної
політики Антимонопольного
комітету України                                                                                                                В. Талах

 

Директор департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансів
Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку                                                                                          А. Папаіка